Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów Sklep.wisan.pl jest Fabryka Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063339, posiadająca NIP 867-000-30-51, REGON 830020595. Dane kontaktowe Spółki: tel. 15 812 22 15, adres e-mail wisan@wisan.pl (zwana dalej „Spółką”).

    2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: iodo@wisan.pl.

    3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

    1) świadczenia usługi prowadzenia konta Usługobiorców Sklep.wisan.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    2) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

    5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

    6. Odbiorcami danych osobowych będą:

    1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklep.wisan.pl

    2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

    3) ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,

    4) PayU S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line,

    5) FreshMail sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę rozsyłania ofert promocyjnych newsletter drogą email.

    6) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    7) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na pliki cookie