1. Postanowienia Ogólne:
  1. Regulamin organizowanego przez Fabrykę Firanek „Wisan” S.A. Programu lojalnościowego Karta Rabatowa Domu Sprzedaży Wysyłkowej (zwanego dalej “Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów Wisan, zawiera warunki i zasady uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Fabryką Firanek „Wisan” S.A. (zwaną dalej „Wisan”), jako jego Organizatorem.
  2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz Karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem lub odebraniem karty oraz utratą zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
  3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (konsumenci), które dokonają prawidłowej rejestracji swojego uczestnictwa w Programie za pomocą strony internetowej sklep.wisan.pl, lub poprzez telefon do Biura Obsługi Klienta.
  4. Wisan zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej sklep.wisan.pl oraz w korespondencji elektronicznej lub poprzez sms, jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy, lub numer telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.
 2. Warunki przystąpienia:
  1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, osoba, która chce przystąpić do Programu, zbierać punkty Stałego Klienta Wisan (dalej zwane Punktami) w zamian za swoje zakupy w sklepie internetowym sklep.wisan.pl i wymieniać zebrane Punkty na ograniczony czasowo rabat powinna dokonać rejestracji swojego uczestnictwa w Programie za pośrednictwem strony internetowej sklep.wisan.pl.
  2. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez wiadomość na podany numer telefonu komórkowego, poprzez aplikacje internetowe na wskazany w zgłoszeniu adres, informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.
  3. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianach w danych zawartych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej sklep.wisan.pl, lub telefonicznie w BOK, w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
  4. Wisan zastrzega sobie prawo do blokowania konta i unieważnienia punktów zarejestrowanych na dane fikcyjne lub inne niż Uczestnika.
 3. Gromadzenie Punktów:
  1. Punkty Stałego Klienta Wisan (dalej zwane Punktami) to wirtualne punkty, które Uczestnik gromadzi na swoim koncie w zamian za wykonanie określonej czynności w sklepie internetowym sklep.wisan.pl. Na ich podstawie Uczestnikowi przypisywany jest poziom w Programie: Brązowa Karta, Srebrna Karta lub Złota Karta.
  2. Za podstawę zapisania Punktów może służyć wyłącznie:
   1. Pierwsze dołączenie do Programu;
   2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym, w zależności od wartości brutto koszyka;
   3. Złożenie pierwszego, drugiego i trzeciego zamówienia w sklepie internetowym od momentu dołączeniu do Programu;
   4. Napisanie recenzji zakupionego uprzednio produktu;
   5. Złożenie zamówienia na Wybrany produkt miesiąca;
   6. Awans na wyższy poziom Programu.
  3. W celu zapisu Punktów Uczestnik powinien wykonać określoną czynność w sklepie internetowym sklep.wisan.pl. Punkty są zapisywane w systemie informatycznym automatycznie:
   1. Po przystąpieniu Uczestnika do Programu;
   2. Po realizacji zamówienia;
   3. Po zatwierdzeniu recenzji;
   4. Po awansie na wyższy poziom Programu.
  4. Liczba punktów zapisywana w zamian za wykonanie danej czynności jest określona w Regulaminie.
  5. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu dowodu zakupu w terminie do 14 dni od daty zakupu.
  6. Jeżeli wskutek awarii systemu nie można w danej chwili zapisać zdobytych Punktów, po zgłoszeniu przez Uczestnika, w terminie do 30 dni od dnia transakcji i przedstawieniu dowodu zakupu, BOK przyznaje Punkty na konto Uczestnika na podstawie dowodu zakupu. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w przeciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  7. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania Punktów Wisan poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub w bezpośredniej korespondencji.
 4. Wymiana Punktów:
  1. Punkty są wymieniane na ograniczony czasowo dostęp do specjalnych ofert, zniżek i wydarzeń oferowanych przez sklep internetowy sklep.wisan.pl.
  2. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.
  3. Nie ma możliwości płatności Punktami w sklepie internetowym.
  4. Wymiana punktów występuje automatycznie:
   1. Natychmiast po zgromadzeniu przez nowego Uczestnika liczby punktów wymaganej do awansu na poziom Brązowa Karta;
   2. Natychmiast po zgromadzeniu przez Uczestnika na poziomie Brązowa Karta liczby punktów wymaganej do awansu na poziom Srebrna Karta;
   3. Natychmiast po zgromadzeniu przez Uczestnika na poziomie Srebrna Karta liczby punktów wymaganej do awansu na poziom Złota Karta;
   4. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Brązowa Karta lub odnowienia ważności poziomu Brązowa Karta, jeśli Uczestnik na poziomie Brązowa Karta zgromadził liczbę punktów wymaganą do pozostania na poziomie Brązowa Karta;
   5. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Srebrna Karta lub odnowienia ważności poziomu Srebrna Karta, jeśli Uczestnik na poziomie Srebrna Karta zgromadził liczbę punktów wymaganą do pozostania na poziomie Srebrna Karta;
   6. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Złota Karta lub odnowienia ważności poziomu Złota Karta, jeśli Uczestnik na poziomie Złota Karta zgromadził liczbę punktów wymaganą do pozostania na poziomie Złota Karta;
  5. Liczba punktów wymagana do awansu lub pozostania na danym poziomie Programu jest określona w Regulaminie.
 5. Liczba punktów zapisywana w zamian za wykonanie danej czynności:
  1. Za pierwsze dołączenie do Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowo 10 Punktów;
  2. Za złożenie zamówienia w sklepie internetowym Uczestnik otrzymuje jednorazowo, w zależności od wartości brutto koszyka:
   1. Wartość brutto do 149,99 zł: 50 Punktów;
   2. Wartość brutto od 150,00 zł do 249,99 zł: 100 Punktów;
   3. Wartość brutto od 150,00 zł do 499,99 zł: 150 Punktów;
   4. Wartość brutto od 500,00 zł do 999,99 zł: 250 Punktów;
   5. Wartość brutto powyżej 1000,00 zł: 500 Punktów;
  3. Za złożenie kolejnego zamówienia w sklepie internetowym od momentu dołączenia do Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowo, w zależności od kolejności zamówienia:
   1. Za pierwsze zamówienie: 150 Punktów;
   2. Za drugie zamówienie: 100 Punktów;
   3. Za trzecie zamówienie: 50 Punktów;
  4. Za napisanie recenzji zakupionego uprzednio produktu Uczestnik otrzymuje jednorazowo 25 Punktów;
  5. Za złożenie zamówienia na każdą sztukę Wybranego produktu miesiąca Uczestnik otrzymuje jednorazowo 25 Punktów;
  6. Za awans na wyższy poziom Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowo 25 Punktów.
 6. Liczba punktów wymagana do natychmiastowego awansu na dany poziom Programu oraz wymagana do odnowienia ważności poziomu Programu po upływie 6 miesięcy ważności poziomu:
  1. Brązowa Karta: 100 Punktów;
  2. Srebrna Karta: 300 Punktów;
  3. Złota Karta: 500 Punktów.
 7. Zwroty i reklamacje:
  1. Wisan dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym, za którego zakup Uczestnik otrzymał Punkty. Aby dokonać zwrotu, Uczestnik powinien postępować zgodnie z procedurą zwrotu określoną w Regulaminie sklepu.
  2. Zwrot towaru jest jednoznaczny z utratą przez Uczestnika Punktów, które zostały naliczone za jego zakup. Punkty zostaną odjęte z konta Uczestnika w ciągu 30 dni.
 8. Nieprzepisowo zdobyte Punkty:
  1. Punkty uważa się za nieprzepisowo zdobyte, jeżeli uzyskano je podając do zgłoszenia nieprawdziwe dane lub którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK konto jest blokowane do czasu wyjaśnienia.
  2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te, które uzyskano odpłatnie od innego Uczestnika lub jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe niedokonane przez Uczestnika, na którego koncie znalazły się Punkty, lub też, jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  3. Wisan ma prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia kont oraz zgromadzonych na nich Punktów.
 9. Działalność Biura Obsługi Klienta:
  1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK. Pracownicy BOK zajmują się sprawami blokowania kont, pytaniami i reklamacjami odnośnie wszelkich operacji dokonywanych przez Użytkowników.
  2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu, BOK w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady konta przez Uczestnika ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika BOK nie jest zobowiązany do obsługi zgłaszającej się osoby.
  3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby w formie pisemnej.
  4. Uczestnik może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go w kontaktach z BOK. BOK w razie wątpliwości może zażądać osobistego kontaktu z uczestnikiem albo pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.
 10. Oferta dla Uczestników Programu:
  1. Uczestnik Programu na poziomie Brązowa Karta, przez cały czas trwania ważności poziomu:
   1. może korzystać ze stałego rabatu w wysokości 5% na wszystkie nieprzecenione produkty w sklepie internetowym sklep.wisan.pl;
   2. może otrzymać kolejne darmowe egzemplarze drukowanego katalogu;
  2. Uczestnik Programu na poziomie Srebrna Karta, przez cały czas trwania ważności poziomu:
   1. może korzystać ze stałego rabatu w wysokości 10% na wszystkie nieprzecenione produkty w sklepie internetowym sklep.wisan.pl;
   2. ma dostęp do zastrzeżonych wyprzedaży;
   3. może otrzymać kolejne darmowe egzemplarze drukowanego katalogu;
   4. ma dostęp do zastrzeżonych treści w sklepie internetowym sklep.wisan.pl.
  3. Uczestnik Programu na Poziomie Złota Karta, przez cały czas trwania ważności poziomu:
   1. może korzystać ze stałego rabatu w wysokości 15% na wszystkie nieprzecenione produkty w sklepie internetowym sklep.wisan.pl;
   2. ma dostęp do zastrzeżonych wyprzedaży;
   3. może otrzymać kolejne darmowe egzemplarze drukowanego katalogu;
   4. ma dostęp do zastrzeżonych treści w sklepie internetowym sklep.wisan.pl.
   5. nie ponosi kosztów dostawy, niezależnie od wartości brutto złożonego zamówienia (obowiązuje wyłącznie dla dostaw realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 11. Ważność Punktów i Poziomów:
  1. Punkty zachowują ważność przez cały czas uczestnictwa w Programie.
  2. Uczestnictwo w każdym poziomie Programu zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy i jest odnawialne.
  3. Uczestnictwo w poziomie Programu nie może zostać odnowione jeśli:
   1. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Brązowa Karta lub odnowienia ważności poziomu Brązowa Karta, Uczestnik na poziomie Brązowa Karta nie zgromadził liczby Punktów wymaganej do pozostania na poziomie Brązowa Karta. Wówczas Uczestnik traci poziom Brązowa Karta i jest traktowany jak nowy Uczestnik.
   2. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Srebrna Karta lub odnowienia ważności poziomu Srebrna Karta, Uczestnik na poziomie Srebrna Karta nie zgromadził liczby Punktów wymaganej do pozostania na poziomie Srebrna Karta. Wówczas Uczestnik traci poziom Srebrna Karta i zostaje przypisany do poziomu Brązowa karta. Uczestnikowi nie przysługują w tej sytuacji Punkty za awans na nowy Poziom
   3. Po upływie 6 miesięcy od awansu na poziom Złota Karta lub odnowienia ważności poziomu Złota Karta, Uczestnik na poziomie Złota Karta nie zgromadził liczby Punktów wymaganej do pozostania na poziomie Złota Karta. Wówczas Uczestnik traci poziom Złota Karta i zostaje przypisany do poziomu Srebra karta. Uczestnikowi nie przysługują w tej sytuacji Punkty za awans na nowy Poziom.
  4. W przypadku utraty poziomu, Uczestnik zachowuje wszystkie zgromadzone Punkty.
 12. Zmiany i likwidacja Programu:
  1. Zmiany niniejszego Regulaminu są wprowadzane poprzez opublikowanie zmienionego teksu Regulaminu na stronie internetowej sklep.wisan.pl oraz wskazanie daty, od której zmieniony Regulamin obowiązuje. Niezależnie od powyższego, Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie do nich korespondencji mailowej, na podany przez nich adres e-mail lub poprzez sms na wskazany przez Uczestnika numer telefonu. Uczestnicy, którzy nie akceptują zmian, mogą w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o wejściu w życie Regulaminu zgłosić w BOK rezygnację z uczestnictwa w Programie, a wówczas nastąpi usunięcie wszystkich zgromadzonych Punktów oraz utrata ważności aktualnego Poziomu.
  2. Wisan może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.
  3. Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez Wisan ogłoszone na stronie internetowej sklep.wisan.pl z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu ważności Punktów i Poziomów.
  4. Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być gromadzone ani wymieniane.
 13. Dane osobowe:
  1. Wisan przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego podczas rejestracji konta w celu identyfikacji danej osoby jako Uczestnika Programu.
  2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Wisan w celach związanych z realizacją Programu swoich danych osobowych podanych Wisan jako organizatorowi Programu.
  3. Uczestnik może w każdej chwili zgłosić do Organizatora (Mailowo pod adresem: dsw@wisan.pl lub listownie na adres: Fabryka Firanek Wisan SA Dom Sprzedaży Wysyłkowej, Włókniarzy 7, 39-451 Skopanie lub telefonicznie) prośbę o usunięcie z bazy jego danych osobowych przekazanych do Wisan podczas procesu rejestracji konta. Po otrzymaniu zgłoszenia Wisan dokona niezwłocznie usunięcia danych z systemu. Wraz z usunięciem danych Uczestnika jednoczesnemu usunięciu ulegają wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Punkty.
  4. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator tj. Fabryka Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie, KRS pod numerem 0000063339, posiadająca NIP 867-000-30-51, REGON 830020595. Dane kontaktowe Spółki: tel. 15 812 22 15, adres e-mail wisan@wisan.pl.
  5. W Spółce został powołany Grzegorz Jaroni na Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: iod@wisan.pl.
  6. Spółka przetwarzała będzie dane osobowe w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie - wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie lojalnościowym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO).
  7. Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w powyżej określonych celach.
  9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów
  10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pokaż mniej - ikona
group_work Zgoda na pliki cookie